Resnica o energetski izkaznici

V zadnjem času je kar veliko prahu dvignila energetska izkaznica, ki naj bi jo na novo uvedli in bo pomenila dodatno breme davkoplačevalcem. Zakonodaja se zelo redko spreminja v obliki popolnoma novih zakonov. Ponavadi se le obstoječa zakonska materija novelira, se pravi spremeni. In tako je bilo tudi z Energetskim zakonom, ki naj bi povzročil vso to zmedo. Poglejmo torej, kaj je veljalo o enrgetski izkaznici pred to zadnjo spremembo energetskega zakona in kaj bo veljalo po. Naj še omenim, da je glavninah teh sprememb “pred” prišla v zakonodajo v letu 2006, ko je bil pristojni minister Andrej Vizjak ali pa Janez Podobnik, predsednik vlade pa Janez Janša.

Najprej definicija energetske izkaznice (zgoraj je prej, spodaj je po):

29. energetska izkaznica stavbe: je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti;

————————

13. »energetska izkaznica stavbe« je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti;

Razen številke definicije in stila, ni spremembe.

Poglejmo obvezo, kdaj je potrebno imeti energetsko izkaznico:

68b. člen
Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. Pri oddaji stavbe v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri prodaji stavbe ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje stavbe oziroma njenega dela v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku energetske izkaznice ni treba predložiti.

——————–

334. člen
(dolžnosti, povezane z energetsko izkaznico)
(1) Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost iz prejšnjega stavka izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

(2) Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri: – oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta, – prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev, – prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku, – prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

 

V obeh primerih enako, ob prodaji ali oddaji v najem za obdobje daljše od 1 leta. Da je potrebno tudi ob zgraditvi, je bilo prej v enem drugem členu. Je pa v tej novi spremembi še pogoj, da če gre za starega najemnika, potem EI ni potrebna. Se pravi potrebna je v malenkost manj primerih kot pred spremembo zakona.

Nadaljujmo z veljavnostjo:

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko zaprosi za novo energetsko izkaznico pred potekom 10 let, če se energetska učinkovitost stavbe spremeni. Posamezna stavba oziroma del stavbe ne more imeti dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic.

—————

(2) Veljavnost energetske izkaznice je deset let. Stranka lahko pridobi novo energetsko izkaznico pred potekom desetih let.
(3) Posamezna stavba ali posamezni del stavbe ne more imeti dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic. Nova energetska izkaznica za posamezno stavbo ali posamezni del stavbe razveljavi prejšnjo.

 

V obeh primerih je veljavnost 10 let. Lahko pridobiš novo prej, če želiš.

Morda je bistvena sprememba pri vpisu v register?

Vsako izdajo energetske izkaznice mora izdajatelj energetske izkaznice sočasno z njeno izdajo prijaviti za vpis v register energetskih izkaznic.

—————-

(6) Vsako izdajo energetske izkaznice mora neodvisni strokovnjak za izdelavo energetske izkaznice sočasno z njeno izdajo prijaviti za vpis v register energetskih izkaznic. Energetska izkaznica se izroči lastniku posamezne stavbe ali posameznega dela stavbe.

Ni. V obeh primerih jo je treba vpisatgi v register.

Sedaj pa poglejmo, kdo jo lahko izdeluje. Manj kot je izdajateljev, višja bo cena, po zakonu konkurenčnosti.

Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične ali arhitekturne smeri ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje tehnične ali arhitekturne smeri skladno z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo);
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju;
– v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence je uspešno opravila usposabljanje po programu uspo sabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

—————-

(1) Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje  172 Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo ali v podrobno področje Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija, skladno s predpisi o visokem šolstvu;
– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah;
– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic skladno s tem zakonom.

V obeh primerih, je uvedeno licenciranje. Izhodiščna izobrazba je v novem zakonu malce razširjena, se pa krajša doba delovnih izkupenj iz 5 na 2. S tem se širi nabor kandidatov. V obeh primerih pa mora iti skozi dodatno usposabljanje.

Skratka, če povzamem. Kopiranje členov iz starega zakona v novega, bo po mnenju opozicije, povzročilo nepopravljivo škodo slovenskemu narodu. In to členov, ki so bili v zakonodajo vnešeni, ko so bili oni v vladi. Da crkneš. Intelektualna poštenost na psu.

Ampak poglejmo še malce glasovanje v parlamentu, ob takratnem sprejemanju zakona, leta 2006. Vse je še vedno dostopno na straneh državnega zbora. Od tistih, ki so glasovali ZA mina hitro padejo v oči naslednji, ki so bili sedaj pa odločno PROTI: ČERNAČ ZVONKO, GRILL IVAN, HROVAT ROBERT, IRGL EVA, JERAJ ALENKA, KRIVEC DANIJEL, POJBIČ MARIJAN. So spregledali ali pa to pač sodi pod politikantstvo. Danes si za, jutri proti, odvisno od vlage in pritiska oziroma trenutnih političnih potreb.